Richtlijn voor strafvordering dierenmishandeling en dierenverwaarlozing (2015R017)

In deze beleidsregel

Categorie
  • strafvordering
Rechtskarakter

aanwijzing i.d.z.v. artikel 130, lid 4 Wet RO

Van College van procureurs-generaal
Aan Hoofden van de OM-onderdelen
Registratienummer 2015R017
Datum inwerkingtreding
Publicatie in Staatscourant 2015, 4241
Vervallen Richtlijn voor strafvordering dierenmishandeling en dierenverwaarlozing (2011R012)
Relevante beleidsregels Aanwijzing kader voor strafvordering en OM-afdoening (2015A001)
Wetsbepalingen

art. 2.1 lid 1, 2.2 lid 8 en 8.12 lid 1 Wet Dieren (WD),

art. 96 Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren(GWD) en

art 1 sub 2 Wet op de economische delicten (WED)

en art. 350, lid 2 Wetboek van Strafrecht (Sr)

Bijlagen -

Beschrijving

Deze richtlijn heeft betrekking op het zonder aanleiding mishandelen of verwaarlozen van dieren door particulieren (art 2.1 lid 1 WD, dus niet op het (structureel) niet nakomen van dierenwelzijnsregels door bedrijven. Verder op dierenverwaarlozing, zoals beschreven in art 2.2 lid 8 WD, door (particuliere) houders van dieren (waaronder begrepen hobbyfokkers), die aan hun dier(en) de nodige verzorging onthouden.

Ook het beschadigen, onbruikbaar maken, wegmaken of doden van een dier, dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort (art. 350, lid 2 Sr) valt onder deze richtlijn. Tenslotte is er een uitgangspunt voor niet geregistreerde honden.

Basiscasus/delict

Dierenmishandeling of verwaarlozing, alleen gepleegd door een particulier of (particuliere) houder van dieren of het beschadigen/wegmaken of doden van andermans dier.

tabel
first offender 1x recidive meermalen recidive*
licht letsel (of wegmaken) TS 20 uur

5j

2j

TS 28 uur

Idem of GS 14 dgn

Eis TS 40 uur of GS 20 dgn ov
zwaar letsel TS 40 uur

5j

2j

TS 60 uur

Idem of GS

1 mnd

Eis TS 80 uiur of GS 5 wkn ov
doden andermans dier (art.350, 2 Sr) TS 60 uur

5j

2j

TS 90 uur

Idem of GS

6 wkn

Eis TS 100 uur of GS 2 mnd ov

Bijzonderheden

Bij het bepalen van het uitgangspunt is gedacht aan een typisch Nederlands huisdier als hond of kat.

Uitgangspunt is tevens dat de (totale) schade is/wordt vergoed. Geadviseerd wordt het instrument van justitiële voorwaarden (bijvoorbeeld enkele jaren geen dieren meer houden) gericht in te zetten.

Redenen om te dagvaarden en reclasseringsrapport aan te vragen zijn:

- er was (tevens) sprake van langdurig(e) verwaarlozing of lijden

- het betreft meerdere dieren of een langere periode

- er is sprake van een sadistische inslag

- er is grote maatschappelijke verontwaardiging veroorzaakt

Strafverzwarend onder andere:

De hierboven bij reclasseringsrapport genoemde omstandigheden

Medeplegen

*let op taakstrafverbod van art. 22b Sr

Basiscasus/delict

Het niet voldoen aan de bepalingen uit het Besluit Identificatie en Registratie van Dieren, in verband met de registratie van honden

tabel
first offender

(Besluit I&R Dieren juncto artikel 96 GWD, juncto artikel 1 onder 2 WED (misdrijf 2 jaar, 4e cat, overtreding 6 mnd, 4e cat).

Dit kan een particulier zijn die een hond heeft gekocht, of een hobbyfokker die een aantal honden heeft en meer dan wel minder bedrijfsmatig bezig is.

GB € 150 per dier

(met maximum van 1500)

Legenda

Afkortingen

GB = geldboete

TS = Taakstraf

GS = gevangenisstraf

ov = onvoorwaardelijk

5j = recidive binnen 5 jaar

2j = recidive binnen 2 jaar

Voor een toelichting op enkele begrippen genoemd bij de Bijzonderheden zie de Aanwijzing kader voor strafvordering en OM-afdoeningen.