Richtlijn voor strafvordering bedreiging (2019R005)

In deze beleidsregel

Categorie
  • strafvordering
Rechtskarakter

Aanwijzing i.d.z.v. artikel 130, lid 6 Wet RO

Van College van procureurs-generaal
Aan Hoofden van de OM-onderdelen
Registratienummer 2019R005
Datum inwerkingtreding
Publicatie in Staatscourant 2019, 14881
Vervallen Richtlijn bedreiging (2018R010)
Relevante beleidsregels Aanwijzing kader voor strafvordering meerderjarigen (2019A003)
Wetsbepalingen

Art. 285 Wetboek van Strafrecht (Sr)

Bijlagen -

Beschrijving

Deze richtlijn heeft betrekking op diverse vormen van bedreiging.

Basiscasus/delict

Bedreiging mondeling en/of dmv gebaren, alleen gepleegd.

first offender

1x recidive*

meermalen recidive*

(mondeling, geen wapen)

GB € 250

5j

GB € 375

GS 20 dgn ov

2j

Idem of TS 28 uur

Schriftelijk (per sms, twitter, internet e.d.)

GB € 400

5j

GB € 600

GS 1 mnd ov

2j

Idem of TS 48 uur

Slag- of stootwapen (tonen)

TS 40 uur

5j

TS 60 uur

GS 5 wkn ov

2j

Idem of GS 1 mnd

Steekwapen, of een als zodanig aan te merken voorwerp tonen

TS 60 uur

5j

TS 90 uur

GS 2 mnd ov

2j

Idem of GS 6 wkn

nepvuurwapen** tonen

vuurwapen** tonen

TS 150 uur

5j

TS 220 uur

GS 5 mnd ov

2j

Idem of GS 16 wkn

GS 4 mnd

5j

2j

GS 6 mnd

GS 6 mnd

GS 8 mnd ov

Inrijden op persoon (niet zijnde 287/45 of 302/45 Sr)

TS 150 uur +

OBM 6 mnd

5j

TS 220 uur +

OBM 6 mnd***

GS 5 mnd ov +

OBM 6 mnd***

2j

Idem of GS 16 wkn +

OBM 6 mnd***

Bijzonderheden

Strafverzwarend onder andere:

Ernst van de bedreiging(en)

Medeplegen

Jegens ambtenaren of andere gezagsfunctionarissen of journalisten  (+200%)

Kwetsbare slachtoffers (w.o. huiselijk geweld) > gebruik de richtlijn huiselijk geweld!

Evenement (+75%) of voetbal gerelateerd (+50%)

Alcohol/drugs en (uitgaans)geweld (+75%)

Agressie in het verkeer

Discriminatoire aspecten (dagvaarden +100%)

Grote maatschappelijke impact of exceptionele gevolgen

* Let op het taakstrafverbod (art. 22b Sr) en of er sprake is van een (zeer actieve) veelpleger of stelselmatige dader

** Mede vervolgen voor het wapenbezit

*** Uitgangspunt geldt voor algemene recidive. Betreft de recidive hetzelfde feit (inrijden) dan zal een langere OBM  worden gevorderd  (maximum 5 jaar).

Legenda

Afkortingen

GB = Geldboete

TS = Taakstraf

GS = gevangenisstraf

OBM = ontzegging van de rijbevoegdheid

ov = onvoorwaardelijk

5j = recidive binnen 5 jaar

2j = recidive binnen 2 jaar

Agressie in het verkeer

Met betrekking tot een aantal delicten, zoals mishandeling, openlijke geweld, vernieling en bedreiging, dient het eventuele feit dat de gepleegde agressieve handeling samenhangt met, of terug te voeren is op een verkeerssituatie, strafverzwarend te worden beoordeeld. Reden voor die verzwaring is enerzijds het risico van escalatie van dergelijke delicten in een overgevoelige situatie, en anderzijds de verhoogde gevaarzetting die agressie in een verkeerssituatie voor andere verkeersdeelnemers doorgaans oplevert.

Exceptionele gevolgen

De persoon van het slachtoffer kan resulteren in direct dagvaarden, bijvoorbeeld burgemeester of politicus. Ook de bijzondere omstandigheden van het geval of de situatie, bijvoorbeeld ontruiming van een gebouw, gedwongen verhuizing, onderduiken enz. kunnen nopen tot direct dagvaarden.

Voor een toelichting op enkele begrippen genoemd bij de Bijzonderheden zie de Aanwijzing kader voor strafvordering meerderjarigen.