Aanwijzing paspoortsignalering (2011A018)

In deze beleidsregel

Categorie
  • opsporing
Rechtskarakter
Aanwijzing in de zin van artikel 130 lid 4 Wet RO
Van College van procureurs-generaal
Aan Hoofden van de parketten
Registratienummer 2011A018
Datum vaststelling
Datum inwerkingtreding
Publicatie in Staatscourant 2011, 19141
Vervallen Aanwijzing paspoortsignalering (vervallen) (2000A022)
Wetsbepalingen
Paspoortwet; Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 1995
Jurisprudentie -
Bijlagen -

ACHTERGROND

Op grond van artikel 18 van de Paspoortwet kan het openbaar ministerie het verzoek doen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tot weigering of vervallenverklaring van een Nederlands paspoort, indien het gegronde vermoeden bestaat dat de betreffende persoon zich door verblijf buiten de grenzen van één van de landen van het Koninkrijk aan vervolging dan wel de tenuitvoerlegging van een straf zal onttrekken. Het gegronde vermoeden kan onder meer ontstaan doordat betrokkene geen vaste/bekende woon- of verblijfplaats in Nederland heeft of omdat anderszins aanwijzingen bestaan voor een mogelijke vlucht naar het buitenland.

De regels betreffende de verstrekking van reisdocumenten zijn te vinden in:

  • de Paspoortwet (Stb. 1991, 498); laatstelijk gewijzigd bij Rijkswet van 6 november 1997 (Stb. 511);
  • de Paspoortuitvoeringsregelingen (m.n. van belang is de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 1995, opnieuw vastgesteld bij Besluit van 8 december 1997 (Stcrt. 1998, 14).

Deze aanwijzing geeft een procedure met betrekking tot verzoeken om signalering van personen ten aanzien van wie het OM van mening is dat weigering van een nieuw dan wel vervallenverklaring van het in het bezit van de houder zijnde reisdocument dient plaats te vinden (de zgn. paspoortsignalering). Weigering of vervallenverklaring van een Europese identiteitskaart (geldig als reisdocument binnen Europa) is overigens niet mogelijk. De paspoortsignalering zal derhalve vooral effect sorteren ten aanzien van personen die buiten Europa (willen gaan) verblijven.

SAMENVATTING

Deze aanwijzing regelt:

  1. de procedure rond een verzoek om paspoortsignalering: gronden voor het verzoek, wijze van indiening van het verzoek, inhoud ervan en vervallen van de signalering en opneming in het opsporingsregister;
  2. de mogelijkheid van feitelijke inhouding van reisdocumenten ingevolge de Paspoortwet tegelijk met het doen van een signaleringsverzoek, en de wijze van handelen met strafrechtelijk inbeslaggenomen reisdocumenten;
  3. de bestuurlijke afhandeling van paspoortsignaleringen (d.w.z. uiteindelijke beslissingen door de tot weigering van een nieuw reisdocument of vervallenverklaring van een reeds bestaand reisdocument bevoegde autoriteit) en de rol die het OM daarbij heeft.

OPSPORING

1. Procedure inzake verzoeken om paspoortsignalering

1.1. Wettelijke basis voor het verzoek ('weigeringsgronden')

Het OM kan met het oog op een gewenste weigering of vervallenverklaring van een reisdocument een verzoek doen tot opneming van de personalia van de betrokken persoon in het Register Paspoortsignaleringen (art. 25 Paspoortwet). De gronden waarop een verzoek van de zijde van het OM kan worden gebaseerd zijn limitatief opgesomd in art. 18 van de Paspoortwet.

De tot weigering en vervallenverklaring bevoegde autoriteit kan slechts tot weigering c.q. vervallenverklaring van een reisdocument op deze gronden overgaan, indien een verzoek tot signalering in het Register Paspoortsignaleringen is opgenomen.

1.2. Indiening van het verzoek om paspoortsignalering

Het verzoek tot paspoortsignalering wordt ingediend bij het Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), waar het Register Paspoortsignaleringen is ondergebracht. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de modelbrief (bijlage 1).

Indien het verzoek tot signalering wordt gehonoreerd stelt het ministerie van BZK de tot weigering/vervallen-verklaring bevoegde autoriteiten op de hoogte van de opneming van de betrokken persoon in het Register Paspoortsignaleringen.

1.3. Inhoud van het verzoek om paspoortsignalering

De gegevens die in het verzoek dienen te worden vermeld, en de eventueel mee te zenden bijlagen zijn aangegeven in de reeds genoemde modelbrief (bijlage 1). Indien een verzoek wordt geweigerd, stelt het ministerie van BZK de verzoekende autoriteit daarvan op de hoogte.

1.4. Vervallen van de paspoortsignalering

Wanneer de gronden van het signaleringsverzoek zijn vervallen, dient het OM hiervan onverwijld melding te doen aan het Ministerie van BZK (art. 25, tweede lid, Paspoortwet) met gebruikmaking van een modelbrief

(bijlage 2). Aldaar worden vervolgens de personalia van betrokkene onverwijld uit het register verwijderd.

Bovendien wordt de signalering na twee jaren automatisch uit het register verwijderd indien niet uitdrukkelijk om handhaving daarvan is verzocht (art 25, vijfde lid, Paspoortwet). Een verzoek om handhaving van de signalering kan met de modelbrief (bijlage 1) worden gedaan.

De hoofden van de parketten worden bijtijds maandelijks op de hoogte gesteld, indien signaleringen door het tijdsverloop van twee jaren op het punt staan te worden verwijderd.

1.5. Verzoek om gelijktijdige vermelding in het Opsporingsregister

Indien het OM feitelijke inhouding van het in bezit van betrokkene zijnde reisdocument wenst, verzoekt het (gelijktijdig met het verzoek tot signalering) om plaatsing van de personalia van betrokkene in het Opsporingsregister (OPS).

2. Feitelijke inhouding van Nederlandse reisdocumenten ingevolge de Paspoortwet en inbeslagneming (anderszins)

2.1. Feitelijke inhouding van reisdocumenten ingevolge de Paspoortwet

Het OM kan op het moment dat het verzoek om paspoortsignalering wordt gedaan tevens het reisdocument feitelijk inhouden (art. 52 Paspoortwet). Het op grond van de Paspoortwet ingehouden reisdocument dient binnen 14 dagen aan de tot weigering of vervallenverklaring bevoegde autoriteit te worden gezonden dan wel aan betrokkene te worden teruggegeven, indien de reden tot inhouding en vervallenverklaring inmiddels is verdwenen. De bevoegde autoriteit is in het algemeen de burgemeester in wiens gemeente betrokkene in de GBA is opgenomen. Indien betrokkene in Nederland verblijft, maar niet (meer) als ingezetene in de GBA is ingeschreven, is de burgemeester van Den Haag bevoegd. Woont of verblijft betrokkene in het buitenland, dan is de minister van Buitenlandse Zaken bevoegd. Indien betrokkene op Curaçao, Aruba of op de BES-eilanden woont of verblijft, zijn de Gouverneur dan wel de gezaghebbers van de eilandgebieden bevoegd, waarbij de minister van BZK een ondersteunende rol kan spelen. Van de doorzending dient de houder direct in kennis te worden gesteld. Indien inhouding heeft plaatsgevonden, wordt dit voorts vermeld in het signaleringsverzoek.

2.2. Inbeslaggenomen Nederlandse reisdocumenten

Naast de hierboven genoemde mogelijkheid van inhouding ingevolge de Paspoortwet kunnen reisdocumenten op een andere titel zijn/worden ingenomen; in het bijzonder valt daarbij te denken aan de inbeslagneming van reisdocumenten in het kader van een strafrechtelijk onderzoek, zie voor de afhandeling van inbeslaggenomen reisdocumenten de Aanwijzing inbeslagneming (artikel 94 Sv).

3. Bestuurlijke afhandeling van paspoortsignaleringen

De bevoegde autoriteit zal, wanneer zij een ingevolge de Paspoortwet ingehouden reisdocument krijgt toegezonden dan wel wanneer een gesignaleerde persoon een nieuw reisdocument aanvraagt, oordelen omtrent vervallenverklaring respectievelijk weigering.

De bevoegde autoriteit overtuigt zich ervan of de gronden tot weigering of vervallenverklaring ten aanzien van betrokkene nog bestaan alvorens over te gaan tot weigering of vervallenverklaring.

In dat verband kan in twee gevallen contact met het OM worden opgenomen:

  1. Door de gesignaleerde persoon zelf, indien hij de bevoegde autoriteit verzoekt de beslissing inzake weigering of vervallenverklaring gedurende twee maanden aan te houden teneinde met het OM overeenstemming te bereiken over de verstrekking van een (beperkt) geldig reisdocument (art. 44, vierde lid, Paspoortwet). Indien tussen het OM en betrokkene binnen deze periode overeenstemming over verstrekking van een (beperkt geldig) reisdocument wordt bereikt, dient zulks onverwijld aan de bevoegde autoriteit te worden gemeld, zodat deze conform de bereikte overeenstemming het reisdocument kan verstrekken (art. 45, eerste lid, Paspoortwet).
  2. Door de bevoegde autoriteit, indien deze van mening is dat de gesignaleerde persoon onevenredig zou worden benadeeld door een beslissing tot weigering of vervallenverklaring van het reisdocument (art. 45, tweede lid, Paspoortwet).

In beide gevallen geldt, dat het OM uitsluitend een (zwaarwegend) advies kan geven over de verstrekking van een (beperkt geldig) reisdocument. De bevoegde autoriteit beslist, gehoord de betrokken persoon, uiteindelijk over de verstrekking of vervallenverklaring.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het ministerie van BZK:

  • agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten, tel.: 070-361 3100.

OVERGANGSRECHT

De beleidsregels in deze aanwijzing hebben gelding vanaf de datum van inwerkingtreding.

Bijlage 1

MODELVERZOEK TOT OPNEMING OF HANDHAVING IN HET REGISTER PASPOORTSIGNALERINGEN

(Briefhoofd van de verzoekende instantie)

Aan:
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten
Medewerker paspoortsignalering
Lange Vijverberg 11
Postbus 10451
2501 HL Den Haag

Onderwerp

Opneming/handhaving in het register paspoortsignaleringen

Parketnummer:

Behandelend AG/OvJ:

Bijlagen:

Hierbij verzoek ik u om in het register paspoortsignaleringen de persoonsgegevens op te nemen/te handhaven van:

Naam :

Voornamen :

Geboortedatum :

Geboorteplaats :

Land:

Nationaliteit :

Gegevens inzake woon-/verblijfplaats van betrokkene

[ ] Laatst bekende adres/woonplaats is volgens de meest recente gegevens:

[ ] Betrokkene komt voor in de basisadministratie van de gemeente &&&&, op het adres &&&, doch blijkt zijn/haar woonplaats naar het buitenland te verleggen;

[ ] Betrokkene verblijft op bekend adres in het buitenland te weten: &&&&&&

[ ] Betrokkene verblijft op een onbekend adres

Reden voor het verzoek (artikel 18 onder Paspoortwet)

[ ] Betrokkene wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten te weten: &&&&&&&&&&&&&&&&&&.;

[ ] Betrokkene is onherroepelijk veroordeeld tot een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel van (minimaal 6 maanden) of een geldboete van € (minimaal de derde categorie) wegens overtreding van;

[ ] Betrokkene leeft de bijzondere voorwaarden verbonden aan een voorwaardelijke veroordeling, voorwaardelijk ter beschikkingstelling of een voorwaardelijke gratieverlening niet na, te weten: &&&&&.

Aan het gegronde vermoeden dat betrokkene zich door het verblijf buiten de grenzen van een der landen van het Koninkrijk aan vervolging dan wel aan tenuitvoerlegging van de straf zal onttrekken, liggen de volgende overwegingen ten grondslag:

&&&&&&&&&&

Gegevens inzake het reisdocument van betrokkene (indien mogelijk)

Nummer reisdocument:

Autoriteit van verstrekking:

Datum verstrekking:

Geldig tot:

Het reisdocument is doorgezonden aan/bevindt zich thans bij: &&&.

[ ] Het reisdocument is ingetrokken op grond van artikel 52 Paspoortwet

[ ] Het reisdocument is strafrechtelijk in beslag genomen

Gelet op het bovenstaande verzoek ik u:

[ ] de personalia van betrokkene en diens reisdocumentgegevens in het Register paspoortsignaleringen te vermelden;

[ ] de bestaande signalering van betrokkene te handhaven.

[ ] Tevens de personalia van betrokkene en diens reisdocumentgegevens in het Opsporingsregister te vermelden ter onmiddellijke inhouding van het reisdocument.

Ik heb er wel/geen bezwaar tegen dat betrokkene in kennis wordt gesteld van de opneming van zijn/haar gegevens in het Register Paspoortsignaleringen

De AG/OvJ,

Datum,

Plaats,

Ondertekening,

Bijlage 2

MODEL VERZOEK TOT VERWIJDERING VAN GEGEVENS UIT HET REGISTER PASPOORTSIGNALERINGEN

(Briefhoofd van de verzoekende instantie)

Aan:
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten
Medewerker paspoortsignalering
Lange Vijverberg 11
Postbus 10451
2501 HL Den Haag

Onderwerp

Verwijdering van gegevens uit het register paspoortsignaleringen

Parketnummer:

Beoordelend AG/OvJ:

Met verwijzing naar mijn schrijven van &&.. verzoek ik u hierbij om uit het register paspoortsignaleringen de persoonsgegevens te verwijderen van:

Naam:

Voornamen:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Land:

Nationaliteit:

De AG/OvJ,

Datum,

Plaats,

Ondertekening,